Logo da Universidade da Coruña

Grao en Arquitectura

2017/2018 · 330 créditos

Que se aprende

Este é un grao en extinción. Queres ser Arquitecto? consulta a nova estrutura das titulacións que che conducen ao exercicio profesional da Arquitectura Grao en Estudos de Arquitectura.

O obxectivo é formar profesionais que:

1. Teñan aptitude para proxectar, redactar proxectos de construción e, dunha maneira máis xeral, investigar, crear e xestionar procesos complexos.

2. Coñezan a historia e as teorías da arquitectura, ben como as artes, a tecnoloxía e as ciencias humanas relacionadas co habitar.

3. Coñezan o urbanismo e as súas técnicas de planificación.

4. Comprendan as relacións entre as persoas e os edificios e o seu contorno.

5. Resolvan os problemas da concepción estrutural, da construción e das distintas tecnoloxías vinculadas cos edificios de xeito que se dote a estes de condicións de comodidade e protección climática.

6. Saiban satisfacer os requisitos dos usuarios dos edificios en función dos factores orzamentarios, a normativa e as capacidades da industria da construción.

Competencias completas do estudo

Competencias xenéricas

Este é un grao en extinción. Queres ser Arquitecto? consulta a nova estrutura das titulacións que che conducen ao exercicio profesional da Arquitectura Grao en Estudos de Arquitectura.

Competencias específicas

Este é un grao en extinción. Queres ser Arquitecto? consulta a nova estrutura das titulacións que che conducen ao exercicio profesional da Arquitectura Grao en Estudos de Arquitectura.

Competencias transversais

Este é un grao en extinción. Queres ser Arquitecto? consulta a nova estrutura das titulacións que che conducen ao exercicio profesional da Arquitectura Grao en Estudos de Arquitectura.

Saídas profesionais e académicas

Este é un grao en extinción. Queres ser Arquitecto? consulta a nova estrutura das titulacións que che conducen ao exercicio profesional da Arquitectura Grao en Estudos de Arquitectura.

  • Exercicio profesional liberal, como asalariado ou na función pública
  • Redacción de proxectos e dirección de obra en edificación e urbanismo
  • Xestión empresarial, de solo e de edificación
  • Docencia
  • Desenvolvementos informáticos
  • Investigación
  • Acción cultural
  • Cooperación ao desenvolvemento

Contorno profesional no que se sitúa

Este é un grao en extinción. Queres ser Arquitecto? consulta a nova estrutura das titulacións que che conducen ao exercicio profesional da Arquitectura Grao en Estudos de Arquitectura.

Saídas profesionais e académicas

Este é un grao en extinción. Queres ser Arquitecto? consulta a nova estrutura das titulacións que che conducen ao exercicio profesional da Arquitectura Grao en Estudos de Arquitectura.

Empresas e institucións colaboradoras

Este é un grao en extinción. Queres ser Arquitecto? consulta a nova estrutura das titulacións que che conducen ao exercicio profesional da Arquitectura Grao en Estudos de Arquitectura.

Planificación do ensino

Este é un grao en extinción. Queres ser Arquitecto? consulta a nova estrutura das titulacións que che conducen ao exercicio profesional da Arquitectura Grao en Estudos de Arquitectura.

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Proxectos 3 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Análise Arquitectónica 1 Con restriccións Formación básica 6 ECTS
Física 2 Con restriccións Formación básica 6 ECTS
Xeometría da Forma Arquitectónica Con restriccións Formación básica 6 ECTS
Historia da Arte Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Proxectos 4 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Análise Arquitectónica 2 Con restriccións Formación básica 6 ECTS
Urbanística 1 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Estruturas 1 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Construción 2 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Proxectos 5 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Construción 3 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Estruturas 2 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Urbanística 2 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Teoría da Arquitectura Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Proxectos 6 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Construción 4 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Estruturas 3 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Urbanística 3 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Instalacións 1 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Proxectos 7 Obrigatorio 6 ECTS
Urbanística 4 Obrigatorio 6 ECTS
Construción 5 Obrigatorio 6 ECTS
Estruturas 4 Obrigatorio 6 ECTS
Historia da Arquitectura 1 Obrigatorio 6 ECTS
Proxectos 8 Obrigatorio 6 ECTS
Construción 6 Obrigatorio 6 ECTS
Estruturas 5 Obrigatorio 6 ECTS
Instalacións 2 Obrigatorio 6 ECTS
Historia da Arquitectura 2 Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Proxectos 9 Obrigatorio 9 ECTS
Urbanística 5 Obrigatorio 6 ECTS
Cimentacións Obrigatorio 6 ECTS
Arquitectura Industrializada Optativo 4,5 ECTS
Organización de Obras Optativo 4,5 ECTS
Proxectos de Estruturas Optativo 4,5 ECTS
RepresentacIón Avanzada en Arquitectura Optativo 4,5 ECTS
Proxecto de Instalacións Optativo 4,5 ECTS
Ordenación do Territorio Optativo 4,5 ECTS
Proxectos 10 Obrigatorio 9 ECTS
Construción 7 Obrigatorio 6 ECTS
Arquitectura Legal Obrigatorio 6 ECTS
Estruturas Singulares Optativo 4,5 ECTS
Xeometrías Complexas en Arquitectura Optativo 4,5 ECTS
Comunicación GráfIca en Arquitectura Optativo 4,5 ECTS
Teoría da Composición e Patrimonio Optativo 4,5 ECTS
Paisaxe e Hábitat Sostible Optativo 4,5 ECTS
Métodos de Planeamento Optativo 4,5 ECTS
Traballo Fin de Grao Obrigatorio 30 ECTS

Referentes externos

Este é un grao en extinción. Queres ser Arquitecto? consulta a nova estrutura das titulacións que che conducen ao exercicio profesional da Arquitectura Grao en Estudos de Arquitectura.

Procedementos de consulta empregados

Este é un grao en extinción. Queres ser Arquitecto? consulta a nova estrutura das titulacións que che conducen ao exercicio profesional da Arquitectura Grao en Estudos de Arquitectura.

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas, Enxeñaría Civil, Expresión Gráfica Arquitectónica, Física e Ciencias da Terra e Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.

Accións concretas do centro

Este é un grao en extinción. Queres ser Arquitecto? consulta a nova estrutura das titulacións que che conducen ao exercicio profesional da Arquitectura Grao en Estudos de Arquitectura.