Logo da Universidade da Coruña

Programa Oficial de Doutoramento en Sociedade do Coñecemento: Novas perspectivas en Documentación, Comunicación e Humanidades

2017/2018

Que se aprende

Coa expresión de “Sociedade do Coñecemento” alúdese ao marco temático e histórico, pois o Programa trata sobre perspectivas novas e fai fincapé na sociedade contemporánea actual. Deste xeito, o título efectivo xira en torno á procura de novas perspectivas nos ámbitos das Ciencias da Documentación, da Comunicación e das Humanidades, onde as TICs teñen especial incidencia. Búscase así crear e consolidar novas sinerxías de investigación –principalmente de índole multidisciplinar- sen perder de vista a investigación aplicada, como fórmula de transferencia inmediata dos resultados da actividade científica ós nosos diversos sectores produtivos. Isto debe comportar unha mellora na formación dos nosos investigadores.

Competencias xenéricas

Competencia Xenérica 1 (CX1): Comprensión sistemática dun campo de estudo e dominio das habilidades e métodos de investigación relacionados con ese campo.

Competencia Xenérica 2 (CX2): Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoptar un proceso sustancial de investigación e creación.

Competencia Xenérica 3 (CX3): Capacidade para contribuír á ampliación das fronteiras de coñecemento a través dunha investigación orixinal.

Competencia Xenérica 4 (CX4): Capacidade de realizar unha análise crítica e de avaliación e síntese de ideas novas e complexas.

Competencia Xenérica 5 (CX5): Capacidade de comunicación coa comunidade académica e científica e coa sociedade en xeral sobre os seus ámbitos de coñecemento, nas maneiras e idiomas de uso habitual na súa comunidade científica internacional.

Competencia Xenérica 6 (CX6): Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance científico, tecnolóxico, social, artístico ou cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento.

Competencias específicas

Competencia Específica 1 (CE1): Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica.

Competencia Específica 2 (CE2): Atopar as preguntas claves que hai que responder para resolver un problema complexo.

Competencia Específica 3 (CE3): Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novedosos e innovadores no seu ámbito de coñecemento.

Competencia Específica 4 (CE4): Traballar tanto en equipo como de maneira autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinar.

Competencia Específica 5 (CE5): Integrar coñecementos, afrontar a complexidade e formular xuízos con información limitada.

Competencia Específica 6 (CE6): A crítica e defensa intelectual de solucións.

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

Todas as relacionadas cos tres campos temáticos: Documentación, Comunicación e Humanidades. No caso da Documentación: arquivos, bibliotecas, centros de documentación, etc. No terreo da Comunicación: prensa, radio, televisión, relacións públicas, publicidade, etc. No ámbito das Humanidades: docencia nos niveis medio e superior, investigación en entidades públicas ou privadas, administración pública, etc.

Empresas e institucións colaboradoras

A colaboración principal é con profesorado da Universidade Complutense de Madrid. Ademáis, a través dos convenios da Universidade da Coruña, hai colaboración con entidades públicas e privadas do noso país e de outros países relacionadas con Documentación, Comunicación e Humanidades.

Liñas de investigación

Estas son as liñas de investigación principáis deste programa de doutoramento:

 • Comunicación - Análisis mediacional
 • Comunicación - Cibercultura y Comunicación
 • Comunicación - Comunicación de Crise
 • Comunicación - Comunicación e Innovación: Tecnologías de la Información y la Documentación
 • Comunicación - Comunicación organizacional y corporativa: campañas de publicidad y de movilización social
 • Comunicación - Comunicación y Documentación: comunicación para el desarrollo
 • Comunicación - Consumo cultural
 • Comunicación - De la estructura a los núcleos temáticos: análisis de productos audiovisuales
 • Comunicación - De la estructura a los núcleos temáticos: análisis de productos audiovisuales
 • Comunicación - Economía de los medios/Media Economics
 • Comunicación - Estructural del sector audiovisual
 • Comunicación - Filosofía y Metodología de las Ciencias de lo Artificial
 • Comunicación - Formatos audiovisuales: Nuevos medios
 • Comunicación - La documentación en los servicios informativos audiovisuales: los descriptores de contenidos en los servicios de documentación de televisión
 • Comunicación - La evolución de los servicios de documentación audiovisuales en un entorno digital
 • Comunicación - La televisión hoy. Análisis de tendencias y contenidos: Estrategias de programación televisiva en un entorno digital
 • Comunicación - Las Ciencias de la Comunicación como Ciencias de Diseño
 • Comunicación - Políticas y diseños en Medios de Comunicación
 • Comunicación - Programación en televisión: televisión digital
 • Documentación - Gestión de proyectos en unidades de información y documentación: Creación de una comunidad de práctica
 • Documentación - Análisis histórico-sistemático de las Ciencias de la Documentación: impacto de instrumentos tecnológicos en el ámbito de las Ciencias de la Documentación
 • Documentación - Aplicación de análisis cualitativo de citas
 • Documentación - Archivística en España: Historia de los Archivos en la Edad Moderna y Contemporánea
 • Documentación - Arquitectura de sistemas de información
 • Documentación - Bases de datos multimedia
 • Documentación - Biblioteca digital
 • Documentación - Bibliotecas multiculturales
 • Documentación - Bibliotecas públicas y multiculturalidad: servicios bibliotecarios para la integración socio-cultural
 • Documentación - Comportamiento informacional
 • Documentación - Concentración informativa, tarifas y precios de la información. Acceso a la información del sector público
 • Documentación - Documentación automatizada
 • Documentación - Documentación para las Ciencias Sanitarias
 • Documentación - Documentación periodística, audiovisual y cinematográfica
 • Documentación - Economía del documento
 • Documentación - Educación y formación a distancia semipresencial
 • Documentación - Estudio de necesidades de información. Búsqueda y recuperación de información
 • Documentación - Estudio e historia de la prensa, del libro y de las bibliotecas
 • Documentación - Estudio, análisis y tratamiento del patrimonio bibliográfico-documental (preferentemente de Galicia)
 • Documentación - Estudios de Género
 • Documentación - Estudios sobre diplomática municipal y diplomática eclesiástica (parroquial, monástica, catedralicia o capitular)
 • Documentación - Estudios sobre documentación privada (familias, instituciones o empresas)
 • Documentación - Evaluación de la Ciencia
 • Documentación - Evolución de usos administrativos y tipología documental: caracteres extrínsecos e intrínsecos
 • Documentación - Feminismo e Ilustración
 • Documentación - Filosofía y Metodología de las Ciencias de lo Artificial
 • Documentación - Fuentes de información biográfica y geográfica
 • Documentación - Fuentes de información electrónica
 • Documentación - Fuentes Documentales en la Edad Media y Contemporánea: Estudio de los documentos y de los fondos documentales producidos por las instituciones
 • Documentación - Fundamentación teórica de las Ciencias de la Documentación (Library and Information Science)
 • Documentación - Gestión de calidad en unidades de información
 • Documentación - Historia de la Ciencia
 • Documentación - Historia de las Ciencias Documentales
 • Documentación - Historia de las Instituciones en Galicia
 • Documentación - Inclusión digital: Competencias tecnológicas y de información. Bibliotecas digitales
 • Documentación - Industria cultural y turismo en Galicia
 • Documentación - Innovación en programas de doctorado Iberoamericanos: Documentación, fundamentos y nuevas tecnologías
 • Documentación - Instrumentos para la recuperación de información
 • Documentación - Investigación y documentación jurídicas
 • Documentación - La Administración de Justicia y los archivos
 • Documentación - La cadena documental: recuperación de textos escritos e icónicos de autores gallegos y sobre Galicia en los medios de comunicación del exilio de 1936-1978
 • Documentación - La colección local en el siglo XXI
 • Documentación - La documentación en los medios de comunicación de Galicia
 • Documentación - La documentación en los museos fundaciones y centros de arte de Galicia
 • Documentación - La industria editorial en Galicia
 • Documentación - La información del sector público de la comunidad de Madrid: Descripción y análisis de activos de información para su reutilización
 • Documentación - La prensa escrita como medio de exclusión social de la mujer
 • Documentación - Las fuentes de información en un contexto de cambio
 • Documentación - Lenguajes documentales
 • Documentación - Metodología de la investigación científica
 • Documentación - Metodología de la Investigación Científica y evaluación de la Ciencia
 • Documentación - Modelo de evaluación cualitativa de las publicaciones científicas en Ciencias Sociales
 • Documentación - Necesidades de información y fuentes
 • Documentación - Normalización en el ámbito de la organización del conocimiento (Knowledge Organization)
 • Documentación - Ontologías
 • Documentación - Organización del acceso uso y reutilización de la información del sector público en España. Hacia la consolidación de una industria de la información
 • Documentación - Organización y representación del conocimiento
 • Documentación - Políticas de Información y Documentación
 • Documentación - Políticas de información y documentación; Sociedad de la Información y del Conocimiento
 • Documentación - Productos y mercados informativos. El acceso abierto
 • Documentación - Promoción y marketing en el ámbito de la información y la documentación
 • Documentación - Racionalidad limitada en el ámbito del Análisis documental (Knowledge Organization): Predicción y prescripción en procesos de identificación y reidentificación documental.
 • Documentación - Revistas electrónicas
 • Documentación - Servicios de información-administración
 • Documentación - Servicios documentales públicos y servicios de información electrónica
 • Documentación - Técnicas inteligentes de Recuperación de Información
 • Documentación - Titularidad de la información y derechos de autor en entorno digital.
 • Humanidades - Actualidad contemporánea del Pensamiento británico clásico en el ámbito de la Ética y la Filosofía Política
 • Humanidades - Alejandro Magno: Historia, leyenda e iconografía
 • Humanidades - Archivos y bibliotecas en el mundo antiguo
 • Humanidades - Barcos y navegación marítima en los inicios de la modernidad
 • Humanidades - Corrientes y problemas de la Ética y la Filosofía Política actual
 • Humanidades - David Hume y el utilitarismo clásico
 • Humanidades - El culto al soberano en época helenística y en el Imperio romano
 • Humanidades - El Golfo Ártabro: historia y patrimonio
 • Humanidades - El patrimonio artístico: los museos, obras y exposiciones, interacción con el espacio, el público y la sociedad como factor de desarrollo
 • Humanidades - Estudios sobre diversas instituciones medievales
 • Humanidades - Filosofía de las Ciencias Sociales
 • Humanidades - Filosofía y Metodología de la Ciencia Económica
 • Humanidades - Filosofía y Metodología de las Ciencias de lo Artificial: Economía, Documentación y Comunicación
 • Humanidades - Fuentes histórico-documentales de la Edad Media: Sistemas escriturarios durante la Edad Media gallega
 • Humanidades - Gallaecia romana y orfebrería castreña
 • Humanidades - Guerra y relaciones internacionales en Grecia y Roma
 • Humanidades - Historia de la Armada Española
 • Humanidades - Historia de la Arquitectura
 • Humanidades - Historia de la Guerra y del Arte Militar
 • Humanidades - Historia de la Lectura
 • Humanidades - Historia de los prisioneros de guerra
 • Humanidades - Historia de una ausencia, mujeres en la Edad Media
 • Humanidades - Historia del Arte
 • Humanidades - Historia del Arte: Artes decorativas e industriales. Diseño industrial
 • Humanidades - Historia del Siglo XVIII
 • Humanidades - Historia y Cultura Mesopotámica (Sumer, Asiria y Babilonia)
 • Humanidades - Iconografía cristiana
 • Humanidades - Jeremy Bentham: Liberalismo y crítica de la Religión
 • Humanidades - John Stuart Mill: Utilitarismo, liberalismo y socialdemocracia
 • Humanidades - La educación en Galicia y Portugal durante la Edad Media: La mujer durante la Edad Media gallega
 • Humanidades - La obra artística a través de las fuentes documentales: estudio histórico-artístico, social, ornamental e iconográfico.
 • Humanidades - La presencia de Galicia en la historiografía castellana del siglo XV
 • Humanidades - Liberalismo y educación moral
 • Humanidades - Líneas de investigación dentro de la historia social urbana: Grupos sociales y trabajo, mujer y trabajo, movimientos sociales y conflicto, instituciones y relaciones de poder y población urbana.
 • Humanidades - Modelos de racionalidad práctica: El utilitarismo clásico y los modelos de racionalidad práctica: el consecuencialismo
 • Humanidades - Platería española e hispanoamericana: La creatividad artística en las artes decorativas. La interrelación de las formas y modelos
 • Humanidades - Principales fuentes portugueses para el estudio de la Galicia medieval
 • Humanidades - Reconquista y repoblación castellano-leonesa durante el siglo XII
 • Humanidades - Relaciones entre Galicia y Portugal durante la Edad Media
 • Humanidades - Religiosidad y cultura durante la Edad Media gallega
 • Humanidades - Tendencias actuales en Filosofía y Metodología General de la Ciencia
 • Humanidades - Teorías de la Racionalidad
 • Humanidades - Utilitarismo: Ética ecológica, Bioética e Infoética

Planificación do ensino

Complementos de formación específicos

No caso de que o doutorando careza da formación previa completa esixida no programa, a súa admisión no programa poderá quedar condicionada á superación de complementos de formación específicos, que poderán ser materias ou módulos de mestrado e grao. Os complementos asignados a un mesmo doutorando non poderán superar os 15 créditos ECTS e poderán realizarse de forma previa ou simultánea á matrícula en tutela académica no programa.

No caso de realización simultánea o alumnado deberá matricularse destes complementos no momento de formalizar a matrícula de tutela académica no programa, que deberán superarse no prazo máximo de tres cuadrimestres consecutivos. De non facelo así, o alumnado causará baixa no programa.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admisión.

complementos créditos
Técnicas de elaboración de traballos de investigación 3
Xornadas sobre tendencias actuais 3
Documentación en medios de comunicación e industrias culturais 3
Administración contemporánea e a súa produción 3
Métodos e técnicas para a elaboración e presentación de traballos de investigación 3
Metodoloxía para a Investigación en Humanidades e Documentación 3
Técnicas de Investigación e Documentación en Arquitectura 3
Métodos e técnicas para a elaboración e presentación de traballos de investigación 3
Preparación dun proxecto de investigación I : búsqueda de información 3
Investigación e innovación en didáctica da expresión musical 3
Documentación, organización e presentación dun traballo de investigación 3
Investigación: Deseño e Proceso 3

Actividades formativas da EIDUDC

 

Actividades formativas da EIDUDC

Actividades formativas do programa

Con carácter xeral, os complementos de formación serán establecidos pola Comisión Académica (CAPD) en razón dos matriculados reais do Programa. Neste senso, os estudantes do Programa terán que realizar cando menos dúas actividades: a) cursar una asignatura de formación dentro dun Mestrado oficial, dando preferencia aos cursos orientados á investigación (principalmente os orientados a cómo preparar unha Tese Doutoral); e b) participar cando menos nun Congreso, un Simposio ou unhas Xornadas que teñan un compoñente claro de investigación.

Compromiso documental de supervisión

Especifica a relación académica entre o doutorando e a Universidade, os seus dereitos e deberes, incluídos os posibles dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial derivados da investigación, así como a aceptación do procedemento de resolución de conflitos e a súa duración. Inclúe tamén os deberes do/a titor/a do doutorando e do seu director ou directora de tese.

O devandito compromiso será asinado por unha representación específica designada pola universidade, o/a titor/a e o doutorando, nun prazo máximo dun mes que comezará a contar desde a data da matrícula, mentres que a sinatura do/a director/a se incorporará no momento da súa designación.

Este compromiso de supervisión engadirase ao documento de actividades do doutorando no momento da súa sinatura por todas as persoas implicadas.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 31: Compromiso de supervisión.

Plan de investigación

Nun prazo de seis meses logo da matrícula, o estudante elaborará un Plan de Investigación que incluirá a metodoloxía, os obxectivos, os medios e a planificación temporal. O plan presentarase avalado co informe do director e/ou titor e deberá ser aprobado pola CAPD. Este plan poderá mellorarse no proceso de avaliación anual contando co aval do director e/ou titor.

Anualmente, a CAPD avaliará o Plan de Investigación, xunto cos informes que a tal efecto deberán emitir o titor/a e/ou o director/a, e o documento de actividades. A avaliación positiva será requisito indispensable para continuar no programa. En caso de avaliación negativa, o estudante elaborará un novo Plan que será avaliado no prazo de seis meses. En caso de nova avaliación negativa, causará baixa definitiva no programa.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 30: Plan de investigación.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.