Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Novos Produtos Turísticos

2015/2016 · 60 créditos

Que se aprende

No mestrado adquírense diferentes competencias precisas para o desenvolvemento de calquera tarefa levada a cabo nunha empresa privada, pública ou no ámbito da investigación.

Competencias completas do estudo

Competencias xenéricas

CG1 Expresarse correctamente, tanto de forma verbal como escrita, nas linguas oficiais da Comunidade Autónoma

CG2 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida

CG3 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseada no coñecemento e orientadas ao ben común

CG4 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras

CG5 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse

CG6 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida

CG7 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvimiento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade

Competencias específicas

CE1 Que os estudantes coñezan os principios da planificación e a xestión sustentable

CE2 - Diagnosticar necesidades e oportunidades e identificar as potencialidades e ameazas do turismo para o desenvolvemento integral das sociedades receptoras

CE3 - Aplicar sistemas de calidade e xestión social, ambiental e económica

CE4 Que os alumnos aprendan as técnicas de dirección de organizacións públicas e de empresas do sector turístico

CE5 Que os alumnos teñan coñecementos sobre a normativa que regula as actividades turísticas

CE6 Saber manexar o capital social, entendendo o destino turístico como sistema e relacionar axentes implicados no desenvolvemento do produto turístico

CE7 Capacidade para interpretar os cambios sociais e como afectan as innovacións nos produtos e ao comportamento do consumidor

CE8 Planificar novos destinos e produtos turísticos

CE9 Remodelar destinos turísticos maduros para adaptalos ás novas esixencias da demanda e ao desenvolvemento sustentable das comunidades receptoras

CE10 Manexar as TIC para a comunicación, promoción e a comercialización

CE11 Saber definir proxectos de investigación innovadores que repercutan positivamente no sector

CE12 Utilizar as metodoloxías científicas adecuadas tanto cualitativas como cuantitativas

Competencias transversais

CT1 Resolver problemas de forma efectiva

CT2 Comunicarse de maneira afectiva nunha contorna de traballo

CT3 Traballar de forma autónoma con iniciativa

CT4 Traballar de forma colaborativa

CT5 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional

CT6 Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos noutras disciplinas do ámbito turístico

CT7 Capacidade para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, que doten dunha gran versatilidade para adaptarse a novas situacións

CT8 Comunicar por escrito e oralmente os coñecementos procedentes da linguaxe científica

CT9 - Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de comunicar e transmitir coñecementos habilidades e destrezas

Saídas profesionais e académicas

Os alumnos que rematan o mestrado están formados para traballar en empresas privadas, administración pública e en centros de investigación e universidades desenvolvendo tarefas relacionadas coa planificación e a xestión de destinos e novos produtos turísticos dende a perspectiva da calidade e a sostibilidade.

Contorno profesional no que se sitúa

Existen empresas que se dedican á planificación de destinos turísticos en distintos niveis, local, rexional, nacional e internacional. Os nosos egresados están preparados para levar a cabo os distintos apartados da planificación.

Tamén se necesitan egresados que saiban xestionar destinos turísticos que queren implantar un plan novo en zonas onde non había turismo ou ben implantar un plan para realizar cambios cara a un turismo sustentable en zonas onde xa estaba desenvolvido o turismo.

Os nosos egresados son adecuados para realizar esta xestión.

É necesario converter recursos e servizos en produtos turísticos que sexan comercializables por distintos medios. Os nosos egresados teñen coñecementos para elaborar os devanditos produtos así como para a súa posterior comercialización.

Saídas profesionais e académicas

O turismo é unha actividade que estivo durante moitos anos afastada da investigación académica. Coa especialidade investigadora que se oferta dende o noso mestrado os alumnos poden investigar en centros e universidades sobre os distintos compoñentes da planificación e dos produtos turísticos así como sobre as repercusións que o consumo turístico ten para os propios turistas, os habitantes das zonas receptoras e o desenvolvemento das comunidades.

Empresas e institucións colaboradoras

As empresas adicadas aos servicios turísticos precisan de persoas creativas que estén constantemente innovando e ofertando para proporcionar aos turistas servizos que produzan novas emocións dentro dos estándares de calidade establecidos.

Os nosos egresados teñen a formación e a motivación para levar a cabo as actividades innovadoras e emprendedoras que precisas as empresas.

Planificación do ensino

Segundo o Real Decreto 1393/2007 de 29 de outubro, sobre a organización dos estudos universitarios oficiais e Real Decreto 1125/2003, que establece, 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo de créditos establécese ea sistema de clasificación das cualificacións universitarias oficiais válidos en todo o territorio nacional, os títulos universitarios oficiais son medidos en créditos ECTS. O número total de créditos para o grao é de 60 ECTS en que a educación ea formación están incluídos. Ao ofrecer dúas especializacións, os alumnos deben escoller: 30 créditos obrigatorios comúns 9 créditos de prácticas de traballo 9 créditos de Trabajo de Mestrado 12 créditos de investigación ou de especialización profesional (ofrecen 24, 12 para cada especialidade, pero ao elixir unha especialidade, os alumnos deben seleccionar os 12 créditos específicos especialidade) É posible rexistrar unha especialidade ou especialidades das dúas o mesmo ano. Tamén pode ser o caso de que un estudante decide matricularse no primeiro ano do común e unha especialidade e ao ano seguinte noutra especialidade. Así, o número mínimo de créditos para rexistrar será de 12 ea máxima é de 72.

A avaliación continua é feita a través de probas escritas, traballos entregados, participación dos alumnos en clase, titoría ou outros medios.

Para os alumnos online emprégase a plataforma Moodle e o email para entregar a documentación así como para a realización dos traballos.

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de mestrado organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Traballo fin de mestrado Obrigatorio 9 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticas Obrigatorio 9 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Referentes externos

O proxecto proposto para este mestrado está baseado en tres referentes externos nosa universidade, pero no que participamos activamente:

a) En primeiro lugar, hai que destacar o papel desempeñado por diversas universidades españolas co turismo, tras varias reunións, acordaron sobre a estrutura básica de posgrao en turismo. Este proxecto foi baseado nas necesidades da industria e as necesidades de formación probablemente superior en turismo. O acordo foi alcanzado que esas universidades para establecer poderes comúns no futuro permitirá o intercambio de estudantes entre polo menos 14 universidades españolas.

b) En segundo lugar tomamos como referencia o traballo realizado polo Comité Interuniversitario de Galicia, formado polos representantes das tres universidades galegas. Nas diversas reunións chegaron a un consenso en especialidades propostas para as necesidades e características de cada unha das tres universidades. Esta é a razón que a nosa universidade é responsable do grao de Mestrado en "Planificación e Xestión de Destinos e novos produtos turísticos".

c) A nivel internacional, existen varias universidades en diferentes partes de Europa e América Latina, que relacionados coas leccións de planificación son ensino e xestión de destino e tamén aqueles que se dedican aos temas de innovación e novos produtos turísticos. Isto levou-nos proporcionar o contacto dos estudos e asinar acordos con universidades de diferentes países, como Portugal, Italia, Irlanda, Arxentina, Brasil, México, Estados Unidos, etc. que comparten o noso mesmo interese e que o intercambio de alumnos e profesores é doada.

Procedementos de consulta empregados

Para a elaboración do plan de estudos formouse unha comisión na que se levou a cabo a participación de especialistas de diferentes áreas relacionadas co turismo. O turismo é unha actividade que é necesario analizar dende diferentes áreas e zonas ben frecuentado da Socioloxía, Economía, Dereito, Xeografía, Medicina, informática, etc.

Esta comisión traballou coa colaboración de distintos especialistas, pero sempre pensando en referencia nacional para outras universidades que participan da rede, de xeito que un programa cuxos poderes foron similares en toda España estaban dispoñibles. Así, chegou a un consenso sobre as materias a seren ensinadas para atender as competencias acordadas a nivel nacional.

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de mestrado organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.

Accións concretas do centro

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes.

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.