Logo da Universidade da Coruña

Programa de simultaneidade do M.U. Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos e o M.U. en Dirección e Administración de Empresas

2017/2018 · 171 créditos

Que se aprende

Saídas profesionais e académicas

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de mestrado organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Análise do ámbito Obrigatorio 3 ECTS
Dirección de marketing Obrigatorio 6 ECTS
Dirección financeira Obrigatorio 6 ECTS
Dirección de recursos humáns Obrigatorio 3 ECTS
Sistemas de información. Xestión das TIC Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Cálculo avanzado en enxeñería Obrigatorio 6 ECTS
Mecánica de medios continuos Obrigatorio 6 ECTS
Estruturas III Obrigatorio 6 ECTS
Portos e costas Obrigatorio 6 ECTS
Obras hidráulicas e hidroloxía Obrigatorio 6 ECTS
Cálculo numérico Obrigatorio 6 ECTS
Enxeñería do transporte Obrigatorio 4,5 ECTS
Pontes I Obrigatorio 6 ECTS
Enxeñería sanitaria Obrigatorio 4,5 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Proxecto técnico Optativo 4,5 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Pontes II Optativo 4,5 ECTS
Cálculo dinámico de estruturas Optativo 4,5 ECTS
Análise experimental e monitorización de estruturas Optativo 4,5 ECTS
Materiais avanzados Optativo 4,5 ECTS
Deseño óptimo de estruturas Optativo 4,5 ECTS
Cálculo sísmico e aeroelástico de estruturas Optativo 4,5 ECTS
Deseño asistido e visualización Optativo 4,5 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Mecánica de rochas Optativo 4,5 ECTS
Dirección e explotación de portos Optativo 4,5 ECTS
Xestión avanzada do saneamento Optativo 4,5 ECTS
Túneles e obras subterráneas Optativo 4,5 ECTS
Enxeñería da enerxía Optativo 4,5 ECTS
Cimentacións especiais Optativo 4,5 ECTS
Enxeñería portuaria Optativo 4,5 ECTS
Proxecto de obras hidráulicas Optativo 4,5 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Planificación do transporte Optativo 4,5 ECTS
Paisaxe na enxeñería Optativo 4,5 ECTS
Sistemas de representación do territorio Optativo 4,5 ECTS
Enxeñería dos servizos urbanos Optativo 4,5 ECTS
Infraestrutura de estradas e aeroportos Optativo 4,5 ECTS
Explotación de sistemas de transporte Optativo 4,5 ECTS
Loxística Optativo 4,5 ECTS
Urbanismo II Optativo 4,5 ECTS

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de mestrado organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.