Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Fotónica e tecnoloxías do laser

2017/2018 · 60 créditos

Que se aprende

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

Web do mestrado

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Física dos láseres Obrigatorio 6 ECTS
Aplicacións químicas e medioambientais dos láseres Obrigatorio 6 ECTS
Laboratorio de fundamentos dos láseres Obrigatorio 6 ECTS
Fundamentos da fotónica Obrigatorio 6 ECTS
Aplicacións industriais dos láseres Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Sensores fotónicos industriais Optativo 6 ECTS
Biofotónica Optativo 6 ECTS
Iluminación sostible Optativo 6 ECTS
Laboratorio de nanofotónica Optativo 6 ECTS
Fotónica e tecnoloxía aeroespacial Optativo 6 ECTS
Laboratorio de fotónica industrial Optativo 6 ECTS
Aplicacións metrolóxicas dos láseres Optativo 6 ECTS
Prácticas en empresas ou centros de I+D Optativo 12 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Traballlo fin de máster Obrigatorio 12 ECTS

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.