Máster Universitario en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

2019/2020 · 60 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

Graos/licenciaturas en Química, Enxeñaría Química, Enxeñaría Ambiental, Bioloxía, Ciencias Ambientais, Ciencias do Mar, Farmacia e Bioquímica. Outras titulacións afíns das ramas de ciencias e enxeñaría: Xeoloxía, Física, Tecnoloxía dos Alimentos, Enxeñaría de Camiños, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Agrónoma etc. Nestes casos faranse recomendacións ao alumnado sobre cal é o itinerario máis axeitado que lle cumpriría seguir.

Requisitos de acceso comúns

• Acceso directo ao título para graduados / licenciados en Química, Enxeñería Química, Enxeñería Ambiental, Bioloxía, Ciencias Ambientais, Ciencias do Mar, Farmacia, Bioquímica.

• Contémplase a posibilidade de acceso doutros titulados da rama de Ciencias e de titulacións de base tecnolóxica: Xeoloxía, Física, Tecnoloxía de alimentos, Enxeñería de Camiños, Enxeñería Industrial, Enxeñería Agrónoma, etc. A este respecto, dentro do Plan de Acción Tutorial do máster, faranse recomendacións aos alumnos sobre cal é o itinerario máis axeitado a seguir en función dos seus coñecementos previos.

• Acceso de estudantes estranxeiros procedentes de sistemas educativos alleos ao espazo EEES de acordo aos procedementos recollidos na Normativa de Xestión Académica da UDC.

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na plataforma da UDC.

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

A matrícula na UDC para o novo alumnado podes facela aquí ou se es un alumno/a que continúa estudos na UDC, podes facelo desde a Secretaría Virtual do Estudante.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

  • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
  • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

24 prazas ofertadas no curso 2019/2020

Criterios e procedementos de admisión

• Nos criterios de admisión terase en conta o Curriculum Vitae do solicitante e, de ser o caso, entrevista persoal.

• O proceso de selección e admisión dos estudantes o levará a cabo a Comisión Académica do Máster, que actuará como Comisión de Selección, previa comprobación por parte das unidades administrativas de que os solicitantes cumpren os requisitos de acceso.

Prazos

Os prazos xerais no curso 2019/2020 son:

Primeiro prazo

  • 1 de abril ao 10 de xullo de 2019: Preinscrición.
  • 26 de xullo ao 2 de agosto de 2019: Matrícula.

Segundo prazo

  • 19 de agosto ao 31 de agosto de 2019: Preinscrición.
  • 13 de setembro ao 20 de setembro de 2019: Matrícula.

Terceiro prazo

  • 26 de setembro ao 1 de outubro de 2019: Preinscrición.
  • 11 de outubro ao 18 de outubro de 2019: Matrícula.

Prazos especiais para o estudantado de sistemas universitarios estranxeiros alleos ao sistema universitario español:

  • 16 de xaneiro ao 30 de abril de 2019: Preinscrición
  • Primeiro prazo xeral (a determinar): Matrícula

Os prazos xerais están tamén dispoñibles neste calendario.

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces:

Regulamento e normativa aplicable

Se queres coñecer en detalle a normativa e regulamentos relacionados cos estudos na UDC podes consultalo aquí. Ademais podes consultar outros documentos relacionados coa normativa académica.

Tamén destacamos os seguintes documentos: