Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Acuicultura

2018/2019 · 90 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

As titulacións de acceso preferentes son as de licenciado ou graduado en Bioloxía, Ciencias do Mar ou Veterinaria, aínda que este mestrado está aberto tamén a outras titulacións relacionadas coas ciencias experimentais e da saúde.

Requisitos de acceso comúns

Titulacións de Acceso:

- Preferentes:

 • Bioloxía
 • Ciencias do Mar
 • Veterinaria

- En segundo nivel:

 • Química
 • Farmacia
 • Enxeñaría Agroforestal

- En terceiro nivel:

 • Outras licenciaturas/graos de ciencias experimentais

Criterios específicos de selección:

 • Expediente académico (ponderación 30%).
 • Ter cursado previamente as seguintes materias ponderación 5%): bioquímica, fisioloxía, xenética, microbioloxía, zooloxía, botánica.
 • Coñecemento demostrado de inglés (10%).
 • Curriculum completo (25%).
 • Experiencia profesional (15%).
 • Experiencia investigadora (15%).

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na plataforma da UDC.

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

A matrícula na UDC para o novo alumnado podes facela aquí ou se es un alumno/a que continúa estudos na UDC, podes facelo desde a Secretaría Virtual do Estudante.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

 • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
 • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

10 prazas ofertadas no curso 2018/2019

Criterios e procedementos de admisión

O número de prazas que se ofrecen é de 30 (10 por universidade), para o cal o criterio de selección principal é o expediente académico, mentres que de xeito secundario se valorará ter cursado previamente materias como Bioquímica, Fisioloxía, Xenética, Microbioloxía, Zooloxía, Botánica, xunto co coñecemento demostrado do inglés, o curriculum vitae e a experiencia profesional ou investigadora.

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces:

Regulamento e normativa aplicable

Se queres coñecer en detalle a normativa e regulamentos relacionados cos estudos na UDC podes consultalo aquí. Ademais podes consultar outros documentos relacionados coa normativa académica.

Tamén destacamos os seguintes documentos: