Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Dereito: Estudos da Unión Europea

2017/2018 · 60 créditos

Acceso e admisión

Para acceder ao ensino oficial de máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do EEES que faculte no país expedidor do título para o acceso ao ensino de máster.

Así mesmo, poderán acceder as persoas tituladas conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar o ensino de máster.

Os estudantes poderán ser admitidos a un máster conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do título de máster universitario. A UDC incluirá os procedementos e requisitos de admisión no plan de estudos.

A admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o ensino de máster.

Perfil recomendado

Graduados e licenciados universitarios nacionais ou estranxeiros, procedentes do Espazo Europeo de Educación Superior. Titulados conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos, logo de que se comprobe por parte da UDC, que acrediten un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do título ao acceso a ensinanzas de posgrao.

Requisitos de acceso comúns

Ter o título de licenciado/a, diplomado/a ou graduado/a universitario/a, nacional ou estranxeiro.

Solicitude e admisión

A solicitude de preinscripción poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establecer na plataforma da UDC.

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica.

A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.

A matrícula na UDC para o novo alumnado podes facela aquí ou se es un alumno/a que continúa estudos na UDC, podes facelo desde a Secretaría Virtual do Estudante.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:

  • A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
  • O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

 

30 prazas ofertadas no curso 2017/2018

Criterios e procedementos de admisión

Expediente académico; curriculum vitae; cartas de presentación: entrevista persoal. Estes criterios aplicaranse pola Comisión de Coordinación Académica do Mestrado UE de modo progresivo. Nunha primeira fase de preselección teranse en conta os tres primeiros (expediente académico, curriculum vitae e cartas de presentación). Nunha segunda fase, no caso de ser precisa, as persoas seleccionadas serán convocadas a unha entrevista persoal.

É recomendable ter un coñecemento da lingua inglesa equivalente ao nivel A2 do Consello de Europa; no Mestrado impártese a materia «Inglés Xurídico e Económico», coa finalidade de obter un coñecemento especializado na terminoloxía xurídica e económica.

Non resulta necesario, aínda que si é recomendable, coñecer a lingua francesa, cun nivel equivalente ao A2 do Consello de Europa; no Mestrado impártese a materia «Francés Xurídico e Económico», para aproximar o alumnado aos conceptos técnicos en dereito e en economía propios da lingua francesa, oficial na UE.

Os alumnos que accedan a este mestrado universitario deben ter unha formación universitaria en ciencias xurídicas, económicas ou sociais, cunha vocación polo coñecemento da realidade da Unión Europea en todas as súas facetas: integración xurídica, integración económica e integración política.

bolsas e axudas

Existe un sistema de bolsas para o estudantado que o precise. Os distintos criterios e prazos dependen do tipo de bolsa e o organismo que as convoca (propias, autonómicas e estatáis). Podes consultalas nos seguintes enlaces:

Regulamento e normativa aplicable

Se queres coñecer en detalle a normativa e regulamentos relacionados cos estudos na UDC podes consultalo aquí. Ademais podes consultar outros documentos relacionados coa normativa académica.

Tamén destacamos os seguintes documentos: